Algemene voorwaarden Life coach - Else Paulussen

ALGEMENE VOORWAARDEN COACHING PRAKTIJK ELSE PAULUSSEN


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN COACHING SESSIES OP LOCATIE

 

Else Paulussen biedt haar dienstverlening aan onder de volgende algemene voorwaarden:

Else Paulussen houdt de gegevens van klanten enkel bij in papieren versie. Deze documenten liggen buiten gebruiksuren op een veilige plek waar niemand toegang toe heeft als alleen de coach Else Paulussen.
Wanneer u e-mail of andere berichten sms of whats app naar Else Paulussen verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden binnen de coaching sessies. Else Paulussen zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
- Het gaat om volgende gegevens:
Deel 1: Naam, adres, afsprakendata= deel 1,             - Deel 1 wordt boekhoudkundig gebruikt.
Deel 2: Geboortedatum, evolutie klant= deel 2.        - Deel 2 wordt enkel gebruikt als leidraad voor het goede verloop van de coaching.
Elke klant/ coachee kan op elke ogenblik zijn persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of vragen ze te vernietigen.


Else Paulussen  hanteert volstrekt beroepsgeheim.
Klantengegevens/ coacheegegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant / coachee.Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Else Paulussen die dienstverlening biedt in de vorm van 1 op 1 coaching onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de vorm van 1 op 1 coaching.

Coach: Else Paulussen
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het coachtraject en aan wie coaching wordt verleend.
Diensten: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Coachovereenkomst: elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door coach aan coachee. Hierbij zal de opdrachtnemer zich inspannen om hoogwaardige coaching te bieden. Coachee is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en het behalen van de besproken doelen.

Aanmelding:
Vanaf de sessie en bij akkoord van opdrachtgever/coachee voor een coachtraject. Zijn de algemene voorwaarden geldig en van toepassing. Er volgt dan een aantal, in overleg te bepalen, coachsessies op het strand of een vooraf afgesproken locatie.

Betalingscondities:
Voor de aanvang van iedere coachsessie zal het factuurbedrag volledig worden betaald aan de coach door middel van contante betaling of overschrijving. Geldende tarieven worden duidelijk vermeld bij het maken van de afspraken en zijn dus vooraf bekend bij de opdrachtgever/coachee.

Afmelding door opdrachtnemer/coach
Else Paulussen is gerechtigd haar dienstverlening te annuleren/verzetten, zonder enige verplichting tot vergoeding in geval van ziekte of als er naar haar inzicht de coachee zich niet aan de coachovereenkomst houdt. Wel zal de coach haar afzegging zo tijdig mogelijk aan coachee bekend maken.

Afmelding door opdrachtgever/coachee: Een coachgesprek kan door de opdrachtgever/coachee kosteloos tot 48 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet. Hierna zal opdrachtgever/coachee  de geplande tijd van de coaching tegen het geldende tarief verschuldigd zijn. Factuurbedrag hiervoor zal worden voldaan contant, bij het eerstvolgende gesprek; of via bankoverschrijving binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur als er geen vervolggesprekken zullen plaatsvinden.

Aansprakelijkheid:
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer Else Paulussen van alle vormen van aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen die met de uitvoering van de coaching sessies samenhangen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere coachee/klant leesbaar op de site van Else paulussen van alle vormen van aanspraken zoals schades en rechtsvorderingen die met de uitvoering van de coaching sessies samenhangen.